حمور Pulisen Saniatry شرکت با مسئولیت محدود

جزئ ات سر ع:

ارسال درخواست
جزئیات محصول

در به
از

جزئ ات سر ع.: <قو>

<عرض م="" ز="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول"> <عرض td="159" valign="مرکز">

در ه چ مورد: ATM-008-2

در نام تجار : RODIGA

در منبع: ژج انگ، چ ن (سرزم ن اصل )

در نوع: کاب ن دوش <سبک دهانه="متن دکوراس ون: ز ر خط دار؛"> در

< عرض="" td="171" valign="مرکز">

در س ن جنس: اکر ل ک

در قاب مواد: آل اژ آلوم ن وم

در ش شه ا ضخامت: 5mm و

در قاب سبک: با قاب

در قاب به پا ان رساندن سطح: جلا

< tr="">

در گسترش سبک: کشو

در س ن شکل: بخش

< عرض="" td="230" valign="مرکز">

در اندازه: 850 * 1250 * 2200mm

در صورت که بهتر ن اجناس بهداشت تجه زات بهداشت حمام اتاق کاب ن دوش برآورده سازد به ن از خود، لطفا با عمده فروش تجه زات با ک ف ت با کارخانه ما است. ما ک از تول د کنندگان حرفه ا تر ن و تام ن کننده در چ ن است. ق مت رقابت ، طراح حرفه ا و تحو ل سر ع م توان د مطمئن باش د

Hot Tags: بهتر ن اجناس بهداشت تجه زات بهداشت حمام اتاق کاب ن دوش، چ ن، کارخانه، تام ن کننده، تول د کنندگان، عمده فروش
پرس و جو